તમે જોશો, તે સુંદર હશે, કારણ કે આપણે તેને પ્રેમ કરીએ છીએ!